Big data en forensics

Financiële instellingen doen in hun enorme hoeveelheid aan data continu onderzoek naar verdachte financiële transacties die crimineel gedrag en personen die daarbij betrokken zijn (kunnen) aantonen.

Binnen een financiële organisatie in Nederland vindt, ten behoeve van dit zogenaamde Forensic Economic Crime, periodiek een screening plaats van de klanten tegen verschillende lijsten die beschikbaar worden gesteld door het bedrijf Accuity. Dit zijn lijsten met informatie over mensen en organisaties die kunnen duiden op financieel risico (politically exposed person, enhanced due diligence, sanctions). Voor onderzoek is hiervoor RiskShield, van Inform, in gebruik. Voor analyse van de data en hieruit voortkomende alerts, is een webbased interface ontwikkeld. Ontwikkeling vindt plaats op drie deelgebieden:

  • Binnen RiskShield worden Rules ontwikkeld, die vanuit een IT perspectief worden ontworpen en geïmplementeerd, iteratief in kleine waterval projecten. Deze projecten zijn gericht op het inlezen van informatie vanuit verschillende kanalen, zoals de lijsten van Accuity, maar ook de klantgegevens vanuit de lokale systemen. Deze informatie wordt opgeslagen in zogenaamde matrices binnen RiskShield.
  • Scrumteams, in combinatie met devops, ontwikkelen de webbased interface in sprints die zoveel mogelijk synchroon lopen met de ontwikkelingen binnen RiskShield.Binnen RiskShield wordt ook de business logica ontwikkeld, die afgeschermd is voor de IT ontwikkelingen. Deze confidential logica is onderdeel van het gehele traject, maar kent een afwijkende aanpak.
  • In een ongoing proces worden op basis van signalen vanuit de markt, ad-hoc verzoeken van uit de business en voortschrijdend inzicht van de ontwikkelaars, in kleine cycli aanpassingen gedaan.

Als gevolg van deze combinatie van deelgebieden, zijn drie verschillende test methoden gekozen:

  • Testen van vooraf vastgestelde requirements binnen de waterval aanpak;
  • Testen vanuit de user stories binnen de scrumteams;
  • Een combinatie van exploratory testen en business impact analyse.

De complexiteit van de materie en onvoorspelbaarheid van transacties in de echte productionele wereld, maakt het voor testen niet altijd mogelijk om voorspelbaar gedrag en testdata te gebruiken. Binnen de cycli wordt naast exploratory testen ook gebruik gemaakt van business impact analyses op de productie stromen. Naast de functionele criteria in de exploratory test, wordt hier ook gekeken naar de werkbaarheid van de implementatie. Hoe verhoudt de kwaliteit zich tot de kwantiteit van de verkregen informatie die moet worden geanalyseerd? Door fine-tuning binnen de business impact analyse, kan hierin een balans gevonden worden, waarbij de kwaliteit van de dienst voor de klant voorop staat.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top